Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Poučení vydražitele

  1. Dle ust. § 21 odst. 2 písmeno c) zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, je vydražitel povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci usnesení o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání v dražbě nemovitostí v exekučním řízení.
  2. Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání v dražbě nemovitostí zasílá náš exekutorský úřad příslušnému katastrálnímu úřadu sdělení o nabytí právní moci usnesení o příklepu a o doplacení nejvyššího podání a současně žádá příslušný katastrální úřad o výmaz poznámky exekuční příkaz(y) prodejem nemovitostí, jakož i poznámky dražební vyhláška(y), vydaných naším exekutorským úřadem a současně s ohledem na ust. § 14 odst. 5 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění novely provedené zákonem č. 286/2009 (účinné od 1.11.2009, kdy zpeněžením nemovitosti zanikají účinky dalších nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů v rozsahu týkajícím se zpeněžené nemovitosti), žádá náš exekutorský úřad příslušný katastrální úřad o výmaz poznámky exekuční příkaz(y) prodejem nemovitostí (event. usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí) vydaných jiným(i) soudním(i) exekutorem(y) (event. soudy výkonu rozhodnutí), u vydražených nemovitostí.

    Na základě tohoto sdělení příslušný KÚ provede změnu v osobě vlastníka vydražených nemovitostí (tj. na osobu vydražitele) a dále provede výmaz všech poznámek - usnesení o nařízení exekuce vztahujících se k osobě povinného a dále provede výmaz poznámky exekuční příkaz(y) prodejem nemovitostí, jakož i poznámky dražební vyhláška(y), vydaných naším exekutorským úřadem, u vydražených nemovitostí a dále by měl příslušný KÚ provést také výmaz poznámek exekučních příkazů prodejem nemovitostí vydaných jinými exekutory (resp. poznámek usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí).

  3. Pokud však po změně osoby vlastníka vydražených nemovitostí (tj. změna na osobu vydražitele) zůstane u vydražených nemovitostí na LV vyznačena nějaká poznámka exekuční příkaz(y), vydaný(é) jiným(i) exekutorským(i) úřadem(y), resp. poznámka usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, tj. pokud příslušný KÚ nevyhoví naší žádosti o výmaz exekučních příkazů vydaných jiným(i) soudním(i) exekutorem(y) + usnesení o nařízení výkonů rozhodnutí prodejem nemovitostí, pak je na iniciativě vydražitele, aby požádal příslušného exekutora (exekutory), resp. soud výkonu rozhodnutí, o zrušení a výmaz exekučního příkazu váznoucího na vydražených nemovitostech, resp. výmaz usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, a to z důvodu, že vydražitel se stal vlastníkem vydražených nemovitostí na základě provedené dražby nemovitostí v exekučním řízení. K žádosti je potřeba přiložit aktuální výpis z KN, na kterém osobou vlastníka vydražených nemovitostí je vydražitel (nikoliv povinný); z výpisu z KN je taktéž patrno, že nabývacím titulem je usnesení o příklepu vydané naším exekutorským úřadem.

    [pozn. na webových stránkách Exekutorské komory ČR www.ekcr.cz jsou v sekci "Seznam soudních exekutorů" uvedeni jednotliví soudní exekutoři a u každého je uvedeno číslo soudního exekutora (č. soud. exek.); na LV je ve většině případů u č.j. exekučního příkazu před "EX" uvedeno číslo, jež označuje dotčeného exekutora - např. 132 EX 100/07 znamená, že exekuční příkaz vydal Mgr. Jan Peroutka (neboť tento má číslo soudního exekutora č. 132) ]

  4. Zástavní práva (+ dále i případná věcná břemena a nájemní práva na nemovitostech váznoucí, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají) váznoucí na vydražených nemovitostech zanikají až právní mocí usnesení o rozvrhu (viz § 337h občanského soudního řádu). Rozvrhové řízení provádí exekutor. K rozvrhovému jednání je vydražitel písemně předvolán (účast vydražitele při rozvrhovém jednání však není nutná). Usnesení o rozvrhu je poté vydražiteli zasláno. Teprve až po nabytí právní moci usnesení o rozvrhu zasílá exekutor příslušnému KÚ sdělení, že zástavní práva (+ případná věcná břemena, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají) váznoucí na vydražených nemovitostech zanikla a příslušný KÚ tak provede jejich výmaz.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace