« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni22.333,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
03.07.2020, 10:51:32 systém Dražba byla ukončena
03.07.2020, 10:51:32 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1537192002 s nejvyšším podáním 22.333,- Kč
03.07.2020, 10:49:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
03.07.2020, 10:45:57 1537192002 Učiněno podání: 22.333,- Kč SV
03.07.2020, 10:45:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
03.07.2020, 10:42:30 1537192001 Učiněno podání: 22.333,- Kč
03.07.2020, 10:40:37 1537192002 Učiněno podání: 20.333,- Kč SV
03.07.2020, 10:37:32 1537192001 Učiněno podání: 20.333,- Kč
03.07.2020, 10:34:36 1537192002 Učiněno podání: 18.333,- Kč SV
03.07.2020, 10:31:57 1537192001 Učiněno podání: 18.333,- Kč
03.07.2020, 10:29:53 1537192002 Učiněno podání: 16.333,- Kč SV
03.07.2020, 10:27:44 1537192001 Učiněno podání: 16.333,- Kč
03.07.2020, 10:24:53 1537192002 Učiněno podání: 14.333,- Kč
03.07.2020, 10:18:27 1537192001 Učiněno podání: 12.333,- Kč
03.07.2020, 10:01:17 1537192002 Učiněno podání: 10.333,- Kč
03.07.2020, 10:00:32 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1537192001, 1537192002
03.07.2020, 10:00:32 systém Dražba byla zahájena
03.07.2020, 09:58:33 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
03.07.2020, 09:58:33 systém Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno.
Usnesení:
03.07.2020, 09:58:33 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
---Předkupní právo---

§ 1124 zákon č.89/2012 Občanský zákoník(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.§ 22 zákon č.89/2012 Občanský zákoník(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.