« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni144.444,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
05.10.2021, 11:18:33 systém Dražba byla ukončena
05.10.2021, 11:18:33 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1575192001 s nejvyšším podáním 144.444,- Kč
05.10.2021, 11:16:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
05.10.2021, 11:13:01 1575192001 Učiněno podání: 144.444,- Kč SV
05.10.2021, 11:11:08 1575192002 Učiněno podání: 144.444,- Kč
05.10.2021, 11:09:58 1575192001 Učiněno podání: 139.999,- Kč SV
05.10.2021, 11:07:23 1575192002 Učiněno podání: 139.999,- Kč
05.10.2021, 11:06:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
05.10.2021, 11:03:14 1575192001 Učiněno podání: 135.000,- Kč SV
05.10.2021, 11:02:10 1575192002 Učiněno podání: 135.000,- Kč
05.10.2021, 11:01:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
05.10.2021, 10:57:59 1575192001 Učiněno podání: 129.999,- Kč SV
05.10.2021, 10:56:58 1575192002 Učiněno podání: 129.999,- Kč
05.10.2021, 10:55:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
05.10.2021, 10:52:32 1575192001 Učiněno podání: 123.456,- Kč SV
05.10.2021, 10:49:17 1575192002 Učiněno podání: 123.456,- Kč
05.10.2021, 10:48:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
05.10.2021, 10:45:14 1575192001 Učiněno podání: 115.511,- Kč SV
05.10.2021, 10:44:00 1575192002 Učiněno podání: 115.511,- Kč
05.10.2021, 10:43:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
05.10.2021, 10:39:47 1575192001 Učiněno podání: 109.999,- Kč SV
05.10.2021, 10:38:50 1575192002 Učiněno podání: 109.999,- Kč
05.10.2021, 10:38:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
05.10.2021, 10:34:57 1575192001 Učiněno podání: 103.000,- Kč
05.10.2021, 10:33:15 1575192002 Učiněno podání: 99.999,- Kč
05.10.2021, 10:30:23 1575192001 Učiněno podání: 95.230,- Kč
05.10.2021, 10:28:56 1575192002 Učiněno podání: 92.222,- Kč
05.10.2021, 10:28:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
05.10.2021, 10:09:33 1575192001 Učiněno podání: 88.100,- Kč
05.10.2021, 10:00:33 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1575192001, 1575192002
05.10.2021, 10:00:33 systém Dražba byla zahájena
05.10.2021, 09:58:33 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
05.10.2021, 09:58:33 systém Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno.
Usnesení:
05.10.2021, 09:58:33 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
---Předkupní právo---

§ 1124 zákon č.89/2012 Občanský zákoník(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.§ 22 zákon č.89/2012 Občanský zákoník(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.(2) Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, platí tyto podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti.