« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni350.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
12.10.2021, 10:42:33 systém Dražba byla ukončena
12.10.2021, 10:42:33 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 4601315001 s nejvyšším podáním 350.000,- Kč
12.10.2021, 10:40:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
12.10.2021, 10:36:45 4601315001 Učiněno podání: 350.000,- Kč
12.10.2021, 10:36:30 4601315004 Učiněno podání: 340.000,- Kč
12.10.2021, 10:35:52 4601315001 Učiněno podání: 320.000,- Kč
12.10.2021, 10:35:08 4601315005 Učiněno podání: 312.000,- Kč
12.10.2021, 10:35:00 4601315001 Učiněno podání: 308.000,- Kč
12.10.2021, 10:34:15 4601315005 Učiněno podání: 304.000,- Kč
12.10.2021, 10:33:33 4601315001 Učiněno podání: 300.000,- Kč
12.10.2021, 10:33:14 4601315005 Učiněno podání: 292.000,- Kč
12.10.2021, 10:32:27 4601315002 Učiněno podání: 288.000,- Kč
12.10.2021, 10:32:16 4601315005 Učiněno podání: 284.000,- Kč
12.10.2021, 10:31:52 4601315001 Učiněno podání: 280.000,- Kč
12.10.2021, 10:30:49 4601315005 Učiněno podání: 275.000,- Kč
12.10.2021, 10:30:35 4601315001 Učiněno podání: 270.000,- Kč
12.10.2021, 10:29:40 4601315004 Učiněno podání: 265.000,- Kč
12.10.2021, 10:29:29 4601315005 Učiněno podání: 235.000,- Kč
12.10.2021, 10:28:15 4601315001 Učiněno podání: 230.000,- Kč
12.10.2021, 10:28:04 4601315002 Učiněno podání: 225.000,- Kč
12.10.2021, 10:27:48 4601315005 Učiněno podání: 215.000,- Kč
12.10.2021, 10:26:49 4601315001 Učiněno podání: 211.000,- Kč
12.10.2021, 10:21:09 4601315002 Učiněno podání: 207.000,- Kč
12.10.2021, 10:18:59 4601315004 Učiněno podání: 200.000,- Kč
12.10.2021, 10:01:18 4601315002 Učiněno podání: 170.000,- Kč
12.10.2021, 10:00:45 4601315001 Učiněno podání: 164.667,- Kč
12.10.2021, 10:00:32 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
4601315001, 4601315002, 4601315003, 4601315004, 4601315005
12.10.2021, 10:00:32 systém Dražba byla zahájena
12.10.2021, 09:58:33 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
12.10.2021, 09:58:33 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
12.10.2021, 09:58:33 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
---Předkupní právo---

§ 1124 zákon č.89/2012 Občanský zákoník(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.§ 22 zákon č.89/2012 Občanský zákoník(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.(2) Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, platí tyto podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti.