« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni25.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
20.10.2021, 13:30:32 systém Dražba byla ukončena
20.10.2021, 13:30:32 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 5022199002 s nejvyšším podáním 25.000,- Kč
20.10.2021, 13:28:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
20.10.2021, 13:24:10 5022199002 Učiněno podání: 25.000,- Kč
20.10.2021, 13:24:00 5022199001 Učiněno podání: 23.000,- Kč
20.10.2021, 13:21:11 5022199002 Učiněno podání: 19.000,- Kč
20.10.2021, 13:20:55 5022199001 Učiněno podání: 17.000,- Kč
20.10.2021, 13:10:53 5022199002 Učiněno podání: 15.000,- Kč
20.10.2021, 13:10:33 5022199001 Učiněno podání: 13.000,- Kč
20.10.2021, 13:00:32 5022199002 Učiněno podání: 10.534,- Kč
20.10.2021, 12:58:31 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
20.10.2021, 12:58:31 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
20.10.2021, 12:58:31 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
---Předkupní právo---

§ 1124 zákon č.89/2012 Občanský zákoník(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.§ 22 zákon č.89/2012 Občanský zákoník(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.(2) Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, platí tyto podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti.