« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni800.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
31.10.2019, 11:06:33 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
31.10.2019, 11:06:33 systém Uděluji příklep dražiteli 5204097001 [Jana Čechová (nar. 25.12.1962)] za nejvyšší podání 800.000,- Kč
31.10.2019, 11:05:33 systém Vypršel čas pro podání námitek
31.10.2019, 10:59:33 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
31.10.2019, 10:57:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
31.10.2019, 10:53:55 5204097001 Učiněno podání: 800.000,- Kč SV
31.10.2019, 10:50:43 5204097002 Učiněno podání: 800.000,- Kč
31.10.2019, 10:50:27 5204097001 Učiněno podání: 750.000,- Kč SV
31.10.2019, 10:47:05 5204097002 Učiněno podání: 750.000,- Kč
31.10.2019, 10:46:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
31.10.2019, 10:42:45 5204097001 Učiněno podání: 700.000,- Kč SV
31.10.2019, 10:39:33 5204097002 Učiněno podání: 700.000,- Kč
31.10.2019, 10:38:03 5204097001 Učiněno podání: 670.000,- Kč SV
31.10.2019, 10:37:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
31.10.2019, 10:33:55 5204097002 Učiněno podání: 670.000,- Kč
31.10.2019, 10:33:34 5204097001 Učiněno podání: 650.000,- Kč SV
31.10.2019, 10:32:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
31.10.2019, 10:28:37 5204097002 Učiněno podání: 650.000,- Kč
31.10.2019, 10:27:07 5204097001 Učiněno podání: 632.667,- Kč SV
31.10.2019, 10:24:10 5204097002 Učiněno podání: 632.667,- Kč
31.10.2019, 10:00:32 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
5204097001, 5204097002
31.10.2019, 10:00:32 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
- Dne 17.09.2019 přihláška pohledávky zástavního věřitele Česká spořitelna a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, Pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 2, 400 58 Ústí nad Labem ve výši 76.270,98 Kč (z toho jistina ve výši 76.246,10 Kč, úrok z prodlení ve výši 24.88 Kč). Pohledávka zajištěná zástavním právem smluvním dle úvěrové smlouvy číslo 2642512883 podle obč.z. ze dne 31.10.2005, právní účinky vkladu práva ke dni 31.10.2005.

- Dne 29.10.2019 přihláška pohledávky zástavního věřitele AD IN s.r.o. se sídlem Na Hubálce 707/10, 169 00 Praha 6 - Střešovice (dříve Komerční banka a.s. - Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 19.04.2016, č. 9600-15-16), práv.zast. JUDr. Josefem Kešnerem, advokátem se sídlem Hornokrčská 1947/2, 140 00 Praha 4 ve výši 971.636,10 Kč (z toho jistina ve výši 211.916,22 Kč, úroky ve výši 259.332,30 Kč, úrok z prodlení ve výši 421.761,10 Kč, nalézací řízení ve výši 52.227,91 Kč a náklady exekučního řízení ve výši 26.499,- Kč). Pohledávka zajištěná zástavním právem exekutorským č.j. 135 EX 5205/2009-20 ze dne 01.09.2012, právní moc ke dni 04.09.2012.
31.10.2019, 10:00:32 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele:
5204097001
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
31.10.2019, 10:00:32 systém Dražební jednání bylo zahájeno