« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni- - -

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
05.12.2019, 10:00:33 systém K dražbě se nikdo nepřihlásil, dražba byla ukončena
05.12.2019, 10:00:33 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
žádný dražitel
05.12.2019, 10:00:32 systém Dražba byla zahájena
05.12.2019, 09:58:33 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
05.12.2019, 09:58:33 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
05.12.2019, 09:58:33 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
---Předkupní právo---

§ 1124 zákon č.89/2012 Občanský zákoník

(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

§ 22 zákon č.89/2012 Občanský zákoník

(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.